นโยบายความเป็นส่วนตัว

www.technocom.co.th ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบานเว็บไซต์ของบริษัทในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของบริษัท ดังต่อไปนี้

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ทางเว็บไซต์ www.technocom.co.th จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์และการโทรศัพท์เท่านั้น โดยพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมลก่อน โดยส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง

หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเรื่องสินค้าหรืออื่นๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า "ติดต่อเรา" หรืออีเมล์หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.technocom.co.th

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.technocom.co.th ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทโดยที่ไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ เว็บไซต์ของบริษัท ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็ปไซต์ www.technocom.co.th นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อนวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัท และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิ์ภาพให้บริการให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

 

อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัท ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้องต้นบริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์ www.technocom.co.th จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้ บริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ 1.ท่านได้รัองขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัท ในการดำเนินการ หรือ 2.ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ 3.การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามกฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น

เว็ปไซต์ www.technocom.co.th อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัท ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ทีี่มีอำนาจตามกฎหมายในการณ์นี้ทาง เว็ปไซต์ www.technocom.co.th จะทำการติดต่อแจ้งล่วงหน้าเสมอ

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

เว็ปไซต์ www.technocom.co.th จะรกษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งรัด ทั้งนี้ เพื่อวุตถุประวงค์ในการปป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

เว็ปไซต์ www.technocom.co.th มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตารมมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัท ยังมีกระบวนการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย โดนท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดผลาดด้วยวิธีการดังนี้

วิธีที่ 1 ติดต่อผ่านโทรศัพท์ : 05-3745-121

วิธีที่ 2 จดหมายทาง E-mail address : ravi@technocom.co.th

วิธีที่ 3 ติดต่อผ่านเว็บไซต์ โดยกรอกข้อมูลในเมนูติดต่อเรา