226491747_4327124837344778_585459630989027917_n.jpg

ร่วมมือทางวิชาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       เชียงรายเทคโนคอม และ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ คณาจารย์สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ และ ดร.ระวี อุปรา กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงรายเทคโนคอม เข้าร่วมการทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564
โดยมีวัตถุประสงค์
       ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือทางวิชาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานร่วมกันและสนับสนุน การรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา และการฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกัน ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริงโดยมีแบรนด์ชั้นนำร่วมสนับสนุน ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และช่วยส่งเสริมประสบการการณ์ทำงานของนักศึกษาในจังหวัดเชียงราย

212400567_2341728315963424_7498486874025058142_n.jpg

ส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์และคณะทำงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

       สสจ.เชียงราย รับมอบโคมไฟตั้งโต๊ะ และรถเข็น แสง UV-C ลดเชื้อโรค จาก หจก.เชียงรายเทคโนคอม

       วันที่ 2 ก.ค. 64 เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายแพทย์ภุชงค์ ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

       ร่วมรับมอบโคมไฟตั้งโต๊ะ แสง UV-C ลดการสะสมของเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย จำนวน 5 กล่อง และรถเข็น UV-C Trolley ยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค จำนวน 1 เครื่อง จากห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเทคโนคอม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

ร่วมสนับสนุนเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี

       เชียงรายเทคโนคอม ร่วมสนับสนุนเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี มร.ชร. พร้อมด้วย ผศ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี อ.ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

      อ.จักรี พิชญ์พิบุล รองคณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ และนางกัญญาภัทร หาญสุขพัฒนา ผอ.กองคลัง รับมอบเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี ชนิดตั้งโต๊ะ 8 ตัว ชนิดตั้งพื้น 1 เครื่อง ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จากบริษัท เชียงราย เทคโนคอม โดย ดร.ระวี อุปรา คุณ อุมา อุปรา เจ้าของเชียงราย เทคโนคอม และคุณประจวบ บทมา ผวก.เชียงราย เทคโนคอม ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการฆ่าเชื้อโรคอากาศ ณ ห้องรับรองสีฟ้า สำนักงานอธิการบดี มร.ชร.

214532336_2973232642948124_3873020256636865193_n.jpg

ร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์

     โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.(รพ.สนาม-หอผู้ป่วยรวม)
 

       ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเทคโนคอม โดย คุณระวี อุปรา กรรมการผู้จัดการ และทีมงาน ร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.(รพ.สนาม-หอผู้ป่วยรวม)

       โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. เป็นผู้รับมอบสิ่งของ
 

212400567_2341728315963424_7498486874025058142_n.jpg

ร่วมสนับสนุน
โครงการ kick off รณรงค์การป้องกันโควิด-19

       เชียงรายเทคโนคอม ร่วมสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ AIO + เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องอ่าน QR code ในโครงการ kick off รณรงค์การป้องกันโควิด-19 ด้วยการฉีดวัคซีน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายและห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงราย นับแต่วันที่ 7 มิถุนายน เป็นต้นมา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล เป็นประธานเปิดพิธี

       ขอเป็นกำลังใจให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์และขอขอบคุณหน่วยงานร้านค้าภาคเอกชน และภาครัฐต่างๆ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือ และร่วมมือกันเป็นอย่างดี